1:10 pm - Wednesday March 3, 2021

Tải văn bản, quyết định, thông tư

1. Thông tư 83 hướng dẫn về gia hạn thuế GTGT
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/Thong-tu-83-2012-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-viec-mien-giam-gia-han-thue.pdf)

2.Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/Nghi-quyet-13-nq-cp-ve-mot-so-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-sxkd.doc)

3. THÔNG TƯ 06/2012/TT-BTC
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/TT06_11012012BTC.zip)

4. QUYẾT ĐỊNH 15/2006 – QĐ-BTC
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/Quyet-dinh-15-2006-qd-btc.doc)

5. QUYẾT ĐỊNH 48/2006 – QĐ-BTC
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/Quyet-dinh-48-2006-qd-btc.doc)

6. THÔNG TƯ 52/2011/TT-BTC NGÀY 22/04/2011 VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/TT_52.2011_TT-BTC.doc)

7. THÔNG TƯ 18/2011/TT-BTC NGÀY 10/02/2011 VỀ THUẾ TNDN
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/TT18%20BTC.doc)

8. THÔNG TƯ 02/2010/TT-BTC VỀ THUẾ TNCN
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/TT_02_2010_BTC%20bo%20sung%20TT84.doc)

9. THÔNG TƯ 62/2009/TT-BTC VỀ THUẾ TNCN
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/TT%2062_2009_BTC.doc)

10. THÔNG TƯ 84/2008/TT-BTC VỀ THUẾ TNCN
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/TT%2084-2008_BTC.DOC)

11. THÔNG TƯ 129/2008/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/TT_129_2008_BTC_Thue_GTGT.DOC)

12. THÔNG TƯ 130/2008/TT-BTC VỀ THUẾ TNDN
(http://ketoanhanoi.vn/Uploads/Documents/TT130-2008%20ve%20thueTNDN.DOC)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tải văn bản, quyết định, thông tư, 7.0 out of 10 based on 1 rating
Filed in: Tải văn bản