12:41 pm - Wednesday March 3, 2021

Tag Archives: Bo thong tin bao ve tinh hinh gia xang dau tren thi truong va bien phap dieu hanh gia xang dau trong nuoc

Thông báo về tình hình giá xăng dầu và biện pháp điều hành

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước...