4:14 pm - Saturday February 27, 5092

Tag Archives: bao cao doanh nghiep

Dịch vụ kế toán thuế Q.10

Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán diendanketoan – SOFT, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: –  Sổ nhật ký chung, số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ...

Dịch vụ kế toán thuế Q.8

Phương pháp kiểm toán của Chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn...

Dịch vụ kế toán thuế Q.4

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các...